Mijn D&B Sluiten Contact Sluiten Winkelmand Sluiten
Dukers Baelemans 6761
 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk op deze pagina de geldende algemene voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17100910 
ALGEMENE VOORWAARDEN WELTEN

ALGEMEEN DEEL:

1. BEGRIPPEN:

1.1 Content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Software), in welke vorm dan ook door Welten uitgegeven of ter beschikking gesteld.
1.2 Cursist: een deelnemer die zich voor een opleiding c.q. training heeft doen inschrijven.
1.3 Detacheringopdracht: overeenkomsten waarbij Welten arbeidscapaciteit ter beschikking stelt aan de Wederpartij.
1.4 Diensten: dienst die volgens de beschrijving in de overeenkomst door Welten aan opdrachtgever dient te worden geleverd;
1.5 Elektronisch product: een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende updates, of spraakapparatuur.
1.6 Folioproduct: een onderling samenhangende hoeveelheid content in gedrukte vorm.
1.7 Gelicentieerde Gebruiker: natuurlijke personen die werkzaam zijn in de organisatie van de Wederpartij en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van een Elektronisch Product of Software.
1.8 Online-terbeschikkingstelling: het door Welten aan de Wederpartij bieden van toegang tot Content of Software via een elektronisch communicatienetwerk.
1.9 Opleiding c.q. Training: een (door Welten) georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, workshop, studiedag of soortgelijke gebeurtenis.
1.10 Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Welten en de Wederpartij waarbij Welten zich verplicht aan de Wederpartij een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door de Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding.
1.11 Product: een Folioproduct, een Elektronisch Product, Software of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die door Welten aan de Wederpartij wordt geleverd. Indien een Product bestaat uit een combinatie van Folioproducten en/of Elektronisch Product en/of Software zijn op dat Product de desbetreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing.
1.12 Project: opdracht met een planmatige aanpak, resulterend in, in (gezamenlijk) overleg overeengekomen, eindtermen.
1.13 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan mededelingen per e-mail.
1.14 Software: die door Welten aan de Wederpartij wordt geleverd of voor gebruik (al dan niet via internet) beschikbaar wordt gesteld inclusief eventueel daarbij behorende updates.
1.15 Transacties: zakelijke overeenkomst waarbij zaken, kennis en geld worden uitgewisseld.
1.16 Verzending: het door Welten aan de Wederpartij toezenden van een Product in fysieke vorm (al dan niet op elektronische gegevensdrager) of via een elektronisch communicatienetwerk.
1.17 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Welten een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.
1.18 Welten: Onder Welten wordt in dit verband verstaan Welten Holding B.V., gevestigd te Vessem, alsmede Welten Detachering B.V., Welten Opleidingen en Ontwikkeling B.V., Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V. en Welten Interim Management B.V..

2. GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN:

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden bij alle transacties van Welten van toepassing.
2.2 Afwijkende voorwaarden van Wederpartij kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. Ingeval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en over-eenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de Wederpartij, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van Welten van kracht zijn.
2.3 Naast het algemeen deel bestaan deze voorwaarden uit meerdere bijzondere delen. In geval van strijd tussen bepalingen uit het algemeen deel en het bijzonder deel, prevaleren de laatstgenoemde.
2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van de inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

3. OFFERTES:

3.1 Alle door Welten gedane prijsopgaven zijn approximatief van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij Welten en de aanvaarding daarvan door Welten. Aanvaarding door Welten kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van de Wederpartij langs elektronische weg is geplaatst. De Wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
3.3 Indien tijdens de advieswerkzaamheden blijkt, dat een prijsverhoging zal ontstaan van meer dan 10% van de geoffreerde prijs, zal hierover eerst contact met de Wederpartij worden opgenomen, indien de omstandigheden dit toestaan.
3.4 Bij een prijsverhoging van minder dan het in lid 3 genoemde percentage, vervalt de in lid 3 genoemde verplichting en wordt de Wederpartij geacht met deze prijsstijging stilzwijgend akkoord te gaan.
3.5 De Wederpartij heeft het recht om van Welten te verlangen dat Welten aantoont dat een doorbere-kende prijsstijging reëel is.
3.6 Overeengekomen tarieven kunnen eenmaal per jaar, telkens per 1 januari, worden gewijzigd met ten hoogste het wijzigingspercentage in het betrokken jaar van het indexcijfer regelingslonen particuliere bedrijven, onderdeel zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS.
3.7 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Welten.
3.8 Reiskosten en -uren kunnen eveneens in rekening worden gebracht.
3.9 De door Welten gemaakte kosten (verschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: verzendkosten, vervoerskosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3.10 Tenzij uitdrukkelijk anders met Wederpartij overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Welten gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.

4. WIJZIGINGEN IN EEN OPDRACHT:

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, inschrijving, of opdracht van welke aard ook, schrifte-lijk of mondeling door of namens de Wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Wederpartij extra in rekening gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn voor Welten eerst bindend indien deze door haar schriftelijk, waaronder begrepen per email, zijn bevestigd.
4.2 Door de Wederpartij, na het verstrekken van de bestelling, inschrijving of opdracht, alsnog ver-langde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Welten ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Wederpartij.
4.3 Wanneer Welten zich ten opzichte van de Wederpartij afwijzend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, en de Wederpartij persisteert in de uitvoering daarvan, komen deze wijzigingen en het resultaat daarvan geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. GEGEVENSVERSTREKKING/PERSOONSGEGEVENS:

5.1 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Welten nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Welten.
5.2 Welten heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5.3 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig zijn en vrijwaart Welten voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van gegevens.
5.4 De Wederpartij is ermee bekend dat (persoonsgegevens) van de Wederpartij en tot zijn organisatie behorende personen door Welten worden gebruikt om de Wederpartij via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten. De Wederpartij heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Welten kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat de Wederpartij maakt van Producten die worden geleverd door Online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of de Wederpartij zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt.
5.5 Welten kan, indien levering van Producten of Diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Wederpartij richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Wederpartij zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.
5.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Wederpartij verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door Welten ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door Welten aan Wederpartij van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling.
5.7 Wederpartij staat Welten toe persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

6. ANNULERING (ALGEMEEN):

6.1 Indien een Wederpartij, nadat reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht, deze opdracht om welke reden dan ook annuleert, is Welten gerechtigd alle door Welten op dat moment reeds gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomstenderving aan de Wederpartij in rekening te brengen.
6.2 Annulering van een opdracht waarmee reeds een aanvang is gemaakt, zal in principe niet worden geaccepteerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Welten, zal een reeds aangevangen opdracht kunnen worden afgebroken.
6.3 Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, blijft de Wederpartij aansprakelijk voor het gehele met de verstrekte opdracht gemoeide bedrag.

7. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN:

De met Welten overeengekomen leveringstermijnen zijn door de Wederpartij steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8. OVERMACHT (ALGEMEEN):

8.1 Storingen in het bedrijf van Welten ten gevolge van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke Welten in redelijkheid niet kan worden toegerekend), welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan Welten van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar leveringsplicht, zonder dat de Wederpartij uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of interest.
8.2 In geval van overmacht aan de zijde van Welten zal deze daarvan onverwijld mededeling doen aan de Wederpartij, waarbij de Wederpartij na ontvangst van die mededeling gedurende acht (8) dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING:

9.1 Welten zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Welten verplicht zich tot een - gegeven de omstandigheden - optimale inspanning, kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
9.2 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Welten geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Welten, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Welten aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Welten wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van het honorarium dat Welten voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten die de Wederpartij heeft gemaakt om de prestatie van Welten aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

9.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 geldt voor de navolgende Producten de navolgende regeling:

 • Voor Folioproducten is Welten in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Welten, het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van de Wederpartij voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Welten. Welten is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 • Voor Elektronische Producten is Welten in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Welten om het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van de Wederpartij voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Welten. Welten is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 • Voor Software is Welten in geval van een gebrek in Software slechts gehouden tot hetgeen is bepaald in artikel 29 (Software). Welten is in dit verband niet tot enige (verdere) schadevergoeding verplicht;
 • Voor alle Producten geldt dat Welten, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van Welten, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het Product, dat de Wederpartij daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van de Wederpartij voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Welten. Welten is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 • Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van Welten op de in dit lid 4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
 • De totale aansprakelijkheid van Welten voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Welten wordt uitgekeerd.

9.5 Aansprakelijkheid van Welten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 3 van dit artikel, is uitgesloten.
9.6 Welten is voorts niet aansprakelijk voor door de Wederpartij dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Wederpartij of enige derde van door Welten geleverde Producten of Diensten.
9.7 Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
9.8 De Wederpartij vrijwaart Welten voor alle aanspraken van derden ter zake van door Welten geleverde en of ter beschikking gestelde Goederen of Producten of verrichte werkzaamheden en/of Diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Welten en Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
9.9 Welten is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien de Wederpartij geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of Software van de Wederpartij en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij de Wederpartij aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, Software en elektronisch communicatienetwerk.
9.10 Wederpartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Welten in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Wederpartij Welten deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Welten ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Welten in staat te stellen daarop adequaat te reageren. 
9.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Welten meldt.
9.12 Indien en voor zover werknemers van Welten werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de Wederpartij, is de Wederpartij gehouden zorg te dragen voor dusdanige arbeidsomstandigheden, dat deze minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten dienaangaande, bij gebreke waarvan de Wederpartij aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO:

10.1 Welten behoudt zich de eigendom van alle aan de Wederpartij geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product, voor zolang de Wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens Welten uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen.
10.2 De door Welten aan de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan de Wederpartij volledig voor diens rekening en risico.

11. BETALINGEN:

11.1 Alle aan Welten, uit hoofde van door Welten verrichtte werkzaamheden, verschuldigde bedragen, worden geacht brengschulden te zijn en dienen te worden voldaan aan het kantoor van Welten of via een binnen de rijksgrenzen erkende wijze van betaling (bijv. Bankoverschrijving). Welten is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen.
11.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De Wederpartij is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, dan wel enige korting of compensatie toe te passen. In geval van een (open) inschrijving voor een Opleiding c.q. Training dient, bij inschrijving minder dan 14 dagen voor de eerste opleidingsdatum, de betaling direct bij inschrijving te geschieden.
11.3 Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Welten gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Wederpartij in gebreke is gebleven te voldoen aan de sub 1 bedoelde betalingsverplichting.
11.4 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Wederpartij. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde Wederpartij, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten, een en ander met een minimum van EURO 250,-.
11.5 Welten behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren indien door Wederpartij vorige leveranties/diensten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Welten is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Wederpartij ten gevolge van dit niet leveren.
11.6 Indien de Wederpartij niet binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur de juistheid er van betwist, is het in rekening gebrachte bedrag integraal verschuldigd, behoudens kennelijke fouten.

12. OPSCHORTING:

12.1 Welten is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien een Wederpartij in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen.
12.2 Een opdracht zal eerst dan worden hervat na ontvangst van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag.
12.3 Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de benodigde gegevens en/of de overeengekomen locatie niet toegankelijk is, dan wel overeengekomen hulpmiddelen niet ter beschikking staan of indien de Wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen voldoet, is Welten gerechtigd tot opschorting van de nakoming van de overeenkomst en is zij tevens gerechtigd de daardoor ontstane kosten op de gebruikelijke wijze bij de Wederpartij in rekening te brengen.

13. HERHAALDELIJK IN GEBREKE BLIJVEN:

In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is Welten gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting ven werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Welten om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst gelden schade van de Wederpartij te vorderen.

14. GESCHILLEN:

14.1 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Welten is gevestigd.
14.2 Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks verklaart.
14.3 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.

BIJZONDER DEEL: OPLEIDING & TRAINING:

22. DE WERKZAAMHEDEN:

De werkzaamheden op grond van een overeenkomst kunnen inhouden:

a. Het ontwikkelen van een opleiding of enkele opleidingen;
b. Het uitvoeren van een cursus of een cursusbijeenkomst in het kader van een opleiding of enkele opleidingen;
c. Een combinatie van a en b.

23. HET ONTWIKKELEN VAN EEN OF MEER OPLEIDINGEN:

23.1 De Wederpartij verplicht zich conform de in de overeenkomst gemaakte afspraken binnen de gestelde tijdslijnen de benoemde en benodigde informatie aan Welten te verstrekken teneinde aan de gestelde termijnen te kunnen voldoen. Indien de Wederpartij hiermee in gebreke blijft zal Welten voor daaruit voortvloeiende vertraging in het ontwikkelproces niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
23.2 Het ontwikkelen van een opleiding kan onderverdeeld zijn in een aantal fasen, welke nader kunnen worden uitgewerkt in de betreffende overeenkomst.
23.3 Indien Welten voorziet of constateert dat de tijdsplanning niet kan worden nagekomen zal zij dat onmiddellijk melden. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe tijdplanning te realiseren, tenzij de overeengekomen termijnen fatale termijnen betreffen.
23.4 Na iedere fase zal de Wederpartij – binnen een daarvoor afgesproken termijn, bij gebreke waarvan een redelijke termijn heeft te gelden – aan Welten meedelen of hetgeen in die fase is ontwikkeld aan de eisen voldoet en wordt geaccepteerd.
23.5 Als het ontwikkelde niet wordt geaccepteerd omdat het niet aan de eisen voldoet zal Welten met de Wederpartij in overleg treden om alsnog te zorgen voor correcte aanlevering. Partijen zullen in dat geval bespreken of Welten in dat geval eerst zal zorgen voor correcte aanlevering of desondanks zal beginnen met de volgende fase. In beginsel wordt pas begonnen aan een volgende fase als de daaraan voorafgaande fase door de Wederpartij is geaccepteerd.
23.6 Indien de Wederpartij wijzigingen wil aanbrengen in reeds geaccepteerde of nog te ontwikkelen fasen, dan zal Welten daarvoor zorgdragen. Welten zal in dat geval voor wat betreft de reeds voltooide en geaccepteerde fasen een begroting maken van de daarmee gemoeide kosten, welke begroting voordat met het aanbrengen van de wijzigingen wordt aangevangen door de Wederpartij moet worden goedgekeurd.
23.7 Welten zal ook een aangepaste tijdplanning ter goedkeuring aan de Wederpartij voorleggen. Meerwerk wordt alleen verricht op basis van een schriftelijke opdracht van de Wederpartij.
23.8 Zodra meerwerk zich uitstrekt buiten de oorspronkelijke opdracht, brengt Welten hiervoor een aanvullende offerte uit. Na acceptatie van die offerte door de Wederpartij is sprake van een aanvullende opdracht tot het verrichten van meerwerk.

24. AUTEURSRECHTEN ONTWIKKELDE CURSUSMATERIALEN:

24.1 Ten aanzien van een/de specifiek ten behoeve van de Wederpartij ontwikkelde cursus(onderdelen) geldt het navolgende: Welten kan telkens bij de aanbieding van het (geheel of gedeeltelijk verbeterde) resultaat van een fase de auteursrechten daarop bij onderhandse akte aan de Wederpartij overdragen.
24.2 Welten staat ervoor in dat hetgeen zij ter acceptatie aanbiedt, geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden en het gebruik ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.
24.3 Als Welten een opleiding heeft ontwikkeld naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de Wederpartij verstrekt, staat de Wederpartij ervoor in dat daardoor geen rechten van derden worden aangetast.

25. OVERIGE INTELLECTUELE EIGENDOM EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN:

25.1 Voor zover de auteursrechten niet conform het vorige artikel worden overgedragen komen alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Welten aan de Wederpartij geleverde Producten en Diensten uitsluitend toe aan Welten of aan licentiegevers van Welten. De Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden.
25.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van Welten als bedoeld in artikel 25.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welten enige door Welten aan de Wederpartij geleverde Content en/of Producten en/of resultaat van door Welten geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
25.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Welten en de Wederpartij strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Wederpartij van rechten als bedoeld in artikel 25.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
25.4 Indien Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 25.1 bedoelde rechten, is Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan Welten te melden. Indien Welten naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Wederpartij alle door Welten gevraagde medewerking verlenen.
25.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan de Wederpartij in het kader van geleverde Diensten door Welten er beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomend aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 25.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Welten of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

26. ANNULERING (OPLEIDING EN TRAINING):

26.1 De Wederpartij is bevoegd tot annulering van een of meer cursusbijeenkomsten, mits deze schriftelijk (waaronder begrepen per telefax en/of email) geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangen van de telefax of het elektronische bericht door Welten beslissend voor het tijdstip van annulering. In geval van annulering is de Wederpartij aan Welten al dan niet een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 • Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: geen vergoeding verschuldigd;
 • Bij annulering minder dan 31 dagen maar meer dan 14 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 25% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd;
 • Bij annulering minder dan 15 dagen maar meer dan 7 dagen vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 50% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd;
 • Bij annulering 7 dagen of minder vóór de datum van de geplande cursusbijeenkomst: 100% van de afgesproken prijs van die bijeenkomst verschuldigd.

26.2 Bij tussentijdse annulering van meerdaagse trainingen door de Wederpartij zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
26.3 Indien de Wederpartij zich niet voor de gehele opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding de aanvang van het betreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan.
26.4 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Wederpartij het gehele inschrijfgeld aan Welten verschuldigd.
26.5 Bij een gering aantal deelnemers houdt Welten zich het recht voor een opleiding te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de Opleiding, op de hoogte gebracht. Indien mogelijk zal Welten een alternatief aanbieden, bij gebreke waarvan het volledige deelnemersgeld wordt gerestitueerd.
26.6 In tegenstelling tot het hierboven in de leden 1 tot en met 6 bepaalde, gelden bij individuele inschrijvingen via het inschrijvingsportaal van Dukers & Baelemans de volgende annuleringsvoorwaarden: De deelnemer of diens organisatie heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de (eerste) bijeenkomst worden administratiekosten in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van de (eerste) bijeenkomst is het volledige deelnemersgeld verschuldigd, inclusief eventuele arrangementskosten van de (eerste) bijeenkomst. In dat geval wordt, indien mogelijk, door Dukers & Baelemans een alternatief aangeboden;
 • De annuleringsregeling vervalt indien de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer vóór aanvang van de (eerste) bijeenkomst door een andere deelnemer wordt vervangen;
 • Gedurende een opleiding, seminar of studiedag is geen vervanging mogelijk.
 • Bij annulering van een opleiding, waarbij sprake is van Online-terbeschikkingstelling is het niet mogelijk de inschrijving te annuleren ná het verstrekken van een inlogcode voor een digitale leeromgeving;
 • Bij annulering van zelfstudiepakketten brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Wanneer een examenvoucher is verkregen bij het boeken van een opleiding of training dag, betaalt u, naast de reguliere annuleringskosten, bij annulering de waarde van de voucher.
 • Wanneer een opleiding/training start met een intakegesprek, betaalt u bij annulering ná dit eerste contactmoment voor het intakegesprek, vermeerderd met administratiekosten.

Dukers & Baelemans heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen een opleiding, studiedag of seminar uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terugbetaald.

27. INHOUD OPLEIDING:

27.1 Alle voor of namens Welten in het kader van een Opleiding door de Wederpartij verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Wederpartij/Deelnemer of diens organisatie.27.2 Welten behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Welten zal de Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. Welten behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.27.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan op basis van de door Welten verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welten.

28. EXAMENS:

28.1 Op alle door of vanwege Welten verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door Welten aan de Deelnemers aan de Opleiding zal worden verstrekt.
28.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal Welten zich inspannen de Deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
28.3 Deelnemers aan een Opleiding en/of Examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van Welten te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

29. ELEKTRONISCHE PRODUCTEN:

29.1 Welten verleent aan de Wederpartij een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch product. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, eindigt dit gebruiksrecht bij het einde van de opleiding, dan wel na beëindiging van de te verlenen Dienst. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het de Wederpartij niet toegestaan het Elektronisch Product of de daarin begrepen Content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. 
29.2 Het gebruiksrecht voor een Elektronisch Product omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

 • Indien het Elektronisch Product door Verzending werd geleverd: het downloaden van het elektronisch Product in een computer (server)van de Wederpartij teneinde het beschikbaar te maken voor gebruik door Gelicentieerde Gebruikers;
 • Het door middels van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Elektronisch Product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van Welten;
 • Het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Content uit het Elektronische Product;
 • Het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van Content uit het Elektronisch Product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Wederpartij worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

29.3 Het gebruiksrecht van de Wederpartij voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gelicentieerde Gebruikers zijn, mag het Elektronisch Product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer. Indien en zodra het Elektronisch Product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is de Wederpartij gehouden de vergoeding te betalen die door Welten gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van Welten tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Wederpartij van de voor het Elektronisch Product geldende vergoeding.
29.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Wederpartij, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van al of niet commerciële exploitatie van het Elektronisch Product of enig gedeelte daarvan door de Wederpartij of een derde. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Elektronisch Product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Welten daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
29.5 Indien het Elektronisch Product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom, usb-stick of harde schijf, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Welten. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan de Wederpartij plaats, onverminderd de verplichtingen van de Wederpartij met betrekking tot die gegevensdrager en de risico-overgang zoals elders in deze algemene voorwaarden geregeld.
29.6 De Wederpartij is verplicht het Elektronisch Product alsmede de eventuele gegevensdragers waarop het Elektronisch Product is vastgelegd, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of namens Welten worden verstrekt.
29.7 Indien het Elektronisch Product door Online-terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal Welten zich er voor inspannen dat de Wederpartij gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van de onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Buiten het bovenstaande en het bepaalde in artikel 9.4 (aansprakelijkheid) heeft de Wederpartij geen recht op enige service, ondersteuning of herstel van gebreken met betrekking tot het Elektronisch Product, tenzij daarover in de Overeenkomst of een bijbehorende service level agreement andere afspraken zijn gemaakt.
29.8 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten, waaronder internet, is de Wederpartij verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Welten is ter zake nimmer aansprakelijk en de Wederpartij vrijwaart Welten volledig voor alle claims ter zake, ook indien de Wederpartij het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van Welten heeft aangepast.

30. SOFTWARE:

30.1 Welten verleent aan de Wederpartij een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de Software. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het de Wederpartij niet toegestaan de Software op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te wijzigen.
30.2 Het gebruiksrecht voor Software omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

 • indien de Software door verzending wordt geleverd: het downloaden van de Software in een computer (server) van Wederpartij teneinde deze beschikbaar te maken voor gebruik door Gelicentieerde Gebruikers;
 • het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de Software conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties en instructies van Welten.

30.3 Het gebruiksrecht van de Wederpartij voor de Software mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers en op de in de Overeenkomst bepaalde apparatuur en/of infrastructuur. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gelicentieerde Gebruikers zijn, mag de Software slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer. Indien en zodra de Software is gebruikt door meer of andere personen of op meer andere apparatuur en/of infrastructuur dan hierboven bedoeld, is de Wederpartij gehouden de vergoeding te betalen die door Welten gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van Welten tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Wederpartij van de voor de Software geldende vergoeding.
30.4 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is het de Wederpartij niet toegestaan de Software geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met Software van derden of van de Wederpartij zelf, behoudens voor zover de Wederpartij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Welten.
30.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan van de Software een reservekopie te maken, tenzij het maken van een reservekopie noodzakelijk is.
30.6 Het is de Wederpartij niet toegestaan de Software te onderwerpen aan decompilatie, reverse enigering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat de Wederpartij zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Welten heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie.
30.7 De Wederpartij zal de Software niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken voor gegevensverwerking door derden.
30.8 Indien en voor zover Welten Software, ontwikkeld door derden, aan de Wederpartij ter beschikking stelt, al dan niet als onderdeel van of geïntegreerd in een Product, zullen voor wat betreft die Software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, naast het bepaalde in deze algemene voorwaarden, echter met dien verstande dat toepasselijkheid van voorwaarden van derden voor Welten nimmer afbreuk kan doen aan haar rechten ingevolge deze algemene voorwaarden of voor haar verdergaande verplichtingen kan scheppen dan voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij Welten en Welten zal deze aan den Wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden.
30.9 De Wederpartij heeft jegens Welten geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens fouten of gebreken van welke aard ook in of met betrekking tot de Software of de werking daarvan. Elke aansprakelijkheid van Welten voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Overeenkomst of samenhangende met de Software en/of het gebruik daarvan door de Wederpartij, wordt uitgesloten, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Welten, opzet en grove schuld van met instemming van de Wederpartij door Welten ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. De Wederpartij vrijwaart Welten voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).
30.10 Uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Welten de installatie uitvoert voor Wederpartij zal Welten de Software conform de schriftelijk vastgelegde specificaties activeren en installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Welten niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
30.11 Indien partijen geen termijn voor de duur van het gebruiksrecht overeengekomen zijn in de Overeenkomst, wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij zij wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
30.12 De artikelen 28.4 tot en met 28.8 zijn van overeenkomstige toepassing op Software, met dien verstande dat telkens voor "Elektronisch Product" moet worden gelezen "Software".

31. BETALINGSREGELINGEN

Indien en voor zover Welten gebruik maakt van betaaldiensten van derden voor de betaling van Opleidingen en/of Producten, zullen voor wat betreft die betalingen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, naast het bepaalde in algemene voorwaarden van Welten, echter met dien verstande dat toepasselijkheid van voorwaarden van derden voor Welten nimmer afbreuk kan doen aan haar rechten ingevolge algemene voorwaarden van Welten of voor haar verdergaande verplichtingen kan scheppen dan voortvloeien uit algemene voorwaarden van Welten. De Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de Wederpartij ter inzage bij Welten en Welten zal deze aan den Wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden.

BIJZONDER DEEL: PROJECTEN:

32. PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN:

32.1 Projectmatige werkzaamheden zijn gedefinieerd in een planmatige wijze van aanpak, welke resulteren in de in gezamenlijkheid opgestelde eindtermen.
32.2 De werkzaamheden binnen een project kunnen verschillende deelgebieden, al dan niet in onderlinge samenhang, van de dienstverlening van Welten onderscheiden, zoals:

 • Detachering van personeel;
 • Opleidingen en Trainingen;
 • Werving en Selectie;
 • Projectorganisatie en -administratie

32.3 Voor zover op deze deelgebieden overige bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn deze binnen de projectmatige aanpak van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten

33. PROJECTAFSPRAKEN:

33.1 Ten aanzien van de uitvoering van een project zullen tussen partijen minimaal de navolgende constitutieve elementen van de overeengekomen afspraken schriftelijk worden vastgelegd:

 • De (globale) omschrijving van het project, inclusief de verwachte omvang;
 • De overeengekomen eindtermen;
 • De (verwachte) looptijd van het project;
 • Een prognose van de benodigde arbeidsinzet (uitgedrukt in tijdeenheid);
 • Een aanduiding van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoerende(n);
 • Een aanduiding van de wederzijdse contactpersonen;
 • De geldende tarieven;
 • Een aanduiding van de benodigde randvoorwaarden;
 • De verstrekte garantie(s) en exoneraties;
 • De methodiek van meting van het (overeengekomen c.q. beoogde) resultaat;
 • De overeengekomen standaards en methodieken;
 • De locatie (met bijbehorende voorwaarden) van de werkzaamheden.

33.2 De in het vorige lid vermelde schriftelijke vastlegging kan plaatsvinden in de vorm van:

 • Een offerte, welke wordt geaccepteerd;
 • Een opdrachtbevestiging;
 • Een (mantel) overeenkomst (met bijbehorende bijlagen).

34. GARANTIEBEPALING PROJECTMATIGE DIENSTEN:

34.1 Welten garandeert dat bij de uitvoering van projecten de nodige zorgvuldigheid zal worden aangewend.
34.2 De wederpartij is verplicht na voltooiing van (een onderdeel van) het project, de verrichte werkzaamheden te inspecteren teneinde te bepalen of deze overeenstemmen met de overeengekomen eindtermen.
34.3 Geconstateerde tekortkoming(en) dienen binnen een termijn van 8 dagen na inspectie schriftelijk te worden gemeld bij Welten, onder opgave van de aard van de tekortkoming(en).
34.4 Bij gebreke van een tijdige melding van geconstateerde tekortkoming(en), zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, vervalt ieder recht op verdere reclamatie.
34.5 Het recht op reclame vervalt bij geheel of gedeeltelijke verwerking, dan wel doorlevering van de verrichte diensten.
34.6 Het in behandeling nemen van een reclamatie van de wederpartij houdt geen erkenning van de geconstateerde reclamatie in.
34.7 Indien een reclamatie door Welten gegrond wordt bevonden, zal Welten de geconstateerde tekortkoming(en) verhelpen en zullen deze op haar kosten alsnog deugdelijk worden uitgevoerd. Welten is niet gehouden tot verdere vergoeding van kosten of schadevergoedingen.
34.8 Indien voor, tijdens of na de door Welten te verrichten of reeds verrichte herstelwerkzaamheden blijkt, dat de wederpartij ten aanzien van de geconstateerde gebreken geen beroep op garantie toekomt, ongeacht de reden hiervan, zullen deze herstelwerkzaamheden tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.

35. WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLING OP HET PROJECT:

35.1 Indien Welten op verzoek van of met voorafgaande toestemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de geldende overeenkomst vallen, is Welten gerechtigd deze werkzaamheden of prestaties tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
35.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen, is niet in de overeengekomen prijs begrepen:

 • (support) werkzaamheden welke door Welten verricht dienen te worden of kosten die ontstaan ten gevolge van strijdigheden in (gebruiks)voorschriften, gebreken aan(hulp)materialen, tekortkoming(en) aan de zijde van de wederpartij;
 • wijzigingen in de oorspronkelijke werkzaamheden, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave, c.q. overeenkomst kon worden gerekend;
 • wachturen, indien in opdracht van of voor risico van de wederpartij stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden plaatsheeft.

36. AANSPRAKELIJKHEID (PROJECTEN):

36.1 Welten accepteert slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden directe schade ten gevolge van aan Welten toe te rekenen tekortkomingen.
36.2 Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen ontstaat eerst, nadat Welten deugdelijk, schriftelijk in gebreke is gesteld, en nadat een redelijke termijn wordt gegund ter zuivering van de tekortkoming.
36.3 De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW); bij een duurovereenkomst heeft een verdere beperking te gelden, in dier voege dat het maximale schadebedrag tussen partijen wordt beperkt tot het honorarium gedurende de periode van een maand (gerekend vanaf de dag der schriftelijke schademelding). In geen geval zal de vergoeding van schade meer bedragen dan een totaalbedrag van EURO 25.000,-- (vijf en twintig duizend euro). 
36.4 Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is beperkt tot het financieel nadeel ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of directe waardevermindering als gevolg van zaaksbeschadiging.
36.5 Iedere ander, in dit artikel niet genoemde vorm van schade, zowel directe als indirecte of gevolgschade, welke de wederpartij of een derde zou kunnen leiden, wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Dukers & Baelemans maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door op accepteren te klikken, ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk ons privacybeleid en cookieverklaring voor meer informatie.