Terug naar het overzicht

Duurzame vermogensplanning: waarom is dat belangrijk?

Met behulp van een vermogensplan en bijbehorende begeleiding, help jij als vermogensplanner jouw klant bij het behalen van diens doelen en wensen. Naast de haalbaarheid van die stip op de horizon vinden consumenten het steeds belangrijker dat de weg ernaartoe er een is met aandacht voor de belangen van mens, milieu en maatschappij. Met andere woorden: de duurzaamheid van het vermogensplan wordt een steeds belangrijker aspect in de besluitvorming van jouw klanten. Wat betekent dit voor jou als vermogensplanner? En welke (aankomende) ontwikkelingen zijn er op dit vlak? Je leest het in dit artikel.

22-03-2021
Patrick van Erp
8 min.

Bij de samenstelling van de financiële producten voor de uitvoer van een vermogensplan wordt het steeds belangrijker om te toetsen of deze producten aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van je klant. Als vermogensplanner moet je de duurzaamheidsaspecten van deze producten daarom kunnen beoordelen en vergelijken. Door de uitwerking van het Klimaatakkoord komen er zowel in Nederland als in Europa steeds meer regels voor een goede informatievoorziening. Dit zorgt ervoor dat een goed vergelijk van de duurzaamheid van een investering steeds eenvoudiger wordt.

Klimaatakkoord en de EU Green Deal

Eind 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afgesproken welke maatregelen zij de komende tien jaar nemen om de huidige klimaatveranderingen te bestrijden. In 2018 heeft de EU een actieplan opgesteld om het financiële stelsel af te stemmen op deze doelstellingen. Eén van de doelstellingen van dit actieplan is dat duurzame doelen voorrang krijgen bij toekomstige investeringen of beleggingen. De EU Green Deal uit 2019 geeft meer invulling aan dit actieplan. De EU Green Deal is een groeistrategie om de economie van de EU om te vormen richting een duurzame toekomst. De EU schat in dat tot 2030 er jaarlijks ca. € 180 miljard aan investeringen noodzakelijk zijn om deze duurzame toekomst te bereiken. Dit kan niet alleen gefinancierd worden met publiek geld. Banken, pensioenfondsen en (institutionele) beleggers zullen ook een belangrijke rol gaan spelen bij de financiering van deze investeringen.

Om meer inzicht te krijgen in de duurzaamheidsaspecten van een (toekomstige) investering, krijgt de belegger steeds meer hulpmiddelen. Onlangs is de Verordening Duurzaamheidsinformatie van kracht gegaan. Deze verordening helpt de belegger om onder meer de duurzaamheid van beleggingsfondsen beter met elkaar te vergelijken. Vanaf 1 januari 2022 gaat de EU-Taxonomie de belegger helpen met inzicht in onder meer de duurzaamheid van beursgenoteerde aandelen, obligaties en private equity.


Verordening Duurzaamheidsinformatie

Sinds 10 maart 2021 geldt in Europa de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In Nederland is deze verordening bekend onder de naam Verordening Duurzaamheidsinformatie. Deze verordening is van toepassing op onder meer verzekeraars, pensioenfondsen, banken, beleggingsondernemingen en -instellingen. Deze ondernemingen moeten op basis van de verordening (aanvullende) informatie verstrekken over hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s in hun bedrijfsvoering. Daarnaast dient een organisatie de duurzame kenmerken van haar producten of diensten op te nemen in de desbetreffende informatievoorziening. Dit moet ook gebeuren als er geen duurzame kenmerken op het product of de dienst van toepassing zijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van deze verordening.

Een direct gevolg van deze Verordening Duurzaamheidsinformatie is dat beheerders van beleggingsfondsen (aanvullende) informatie over duurzaamheid moeten opnemen in hun prospectussen. Op grond van de verordening moet dit dus gebeuren voor zowel duurzame beleggingsfondsen als voor niet-duurzame beleggingsfondsen. Deze informatie geeft jou en je klant meer inzicht in de bijdrage die het beleggingsfonds levert op het gebied van duurzaamheid. Dit biedt de mogelijkheid om producten onderling beter te vergelijken. Op die manier kun je eenvoudiger het meest geschikte beleggingsfonds of ander financieel product voor jouw klant selecteren.

EU Taxonomy Regulation

In 2020 heeft de EU een classificatiesysteem geïntroduceerd, de EU Taxonomy Regulation. Dit classificatiesysteem gaat zorgen voor inzicht in de mate waarop toekomstige investeringen en economische activiteiten van ondernemingen en overheden bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de EU Green Deal. Met andere woorden: de EU-Taxonomie zal de benchmark worden voor financiële producten die ecologisch duurzame doelstellingen nastreven. Dit leidt tot meer duidelijkheid en inzicht voor duurzame beleggers.

In de huidige versie van de EU-Taxonomie zijn alleen criteria uitgewerkt met betrekking tot maatregelen die bijdragen aan de klimaatmitigatie. Deze maatregelen zijn gericht op het beperken van de omvang en snelheid van de opwarming van de aarde. De uiteindelijke taxonomie gaat verder dan alleen het klimaat. Het beoordeelt economische activiteiten op basis van zes milieudoelstellingen. Wanneer de complete EU-Taxonomie in werking treed, is op dit moment nog niet betekent. De zes milieudoelstellingen zijn:

  • Klimaatmitigatie, beperking van de klimaatveranderingen
  • Klimaatadaptie, aanpassing aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan
  • Preventie en bestrijding van verontreiniging
  • Bescherming en herstel van biodiversiteit van ecosystemen
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en maritieme hulpbronnen
  • Transitie naar een circulaire economie


In de EU-Taxonomie is per milieudoelstelling uitgewerkt wat er wordt verstaan onder een substantiële bijdrage van een economische activiteit aan die doelstelling.

EU-Taxonomie in de praktijk

In Europa bestaan ca. 6.000 bedrijven die vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De NFRD is een verordening die deze bedrijven verplicht om in hun rapportages ook niet-financiële informatie te publiceren. Zij rapporteren over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.
De NFRD geldt in Europa onder meer voor grote, vaak beursgenoteerde ondernemingen, vermogensbeheerders, Exchange Traded Funds (ETF’s), investeringsfondsen, pensioenfondsen en banken. Ook deze partijen moeten dus vanaf 2022 inzichtelijk maken welk deel van hun portfolio of leningen aansluit bij de EU-Taxonomie en dus bijdraagt aan de verduurzaming van Europa. Van belang hierbij is transparante informatie. De EU gaat een uniforme rapportage invoeren om de Taxonomie te beoordelen. Dit maakt een vergelijking tussen de verschillende partijen eenvoudig en transparant.

Duurzame planner

Zowel de Verordening Duurzaamheidsinformatie als de EU-Taxonomie zullen zorgen voor meer uniformiteit van duurzaamheidsinformatie van financiële producten en (beursgenoteerde) bedrijven. De Verordening Duurzaamheidsinformatie doet dat voor beleggingsfondsen en de EU-Taxonomie voor beursgenoteerde aandelen, obligaties en private equity. Dit inzicht draagt bij aan een goed vergelijk. Het zorgt voor een goede selectie van de duurzame investeringen die passen bij de persoonlijke doelen en wensen van jouw klant. Hiermee kun je jouw rol als trusted advisor verder versterken.

De komende periode verwachten we de nodige ontwikkelingen op dit gebied. Houd onze website in de gaten om volledig op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. Ontvang je liever het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox? Meld je dan hier aan voor onze vakinhoudelijke nieuwsbrief. Zo ben jij die duurzame vermogensplanner die bijdraagt aan de doelen van jouw klant en ons milieu.

Patrick Van Erp Dukers & Baelemans
Patrick van Erp

Patrick is opleidingsprofessional bij Dukers & Baelemans. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en training van bovenwettelijke opleidingen zoals bijvoorbeeld de Leergang FFP, de Leergang Vermogensplanner en diverse maatwerk opleidingen.

Delen: