Dukers Baelemans 7339
Terug naar het overzicht

Eerste plan kabinet voor aanpassing belastingheffing box 3

Op 28 april 2022 maakte het kabinet de eerste plannen voor de aanpassing van de belastingheffing in box 3 bekend. In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, ook de te nemen stappen waarmee eerdere bezwaarmakers gecompenseerd zullen worden. Dit alles als gevolg van het arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021.

Lees ook: Belastingheffing box 3 onder vuur. Goed nieuws voor spaarders?

17-05-2022
Patrick van Erp
5 minuten

Overbruggingswet box 3

Het kabinet wil voor de belastingjaren 2023 en 2024 een overbruggingswet implementeren. Deze wetgeving zal het huidige box 3-stelsel vervangen met een zogenaamde forfaitaire spaarvariant. De wet zal een onderdeel worden van Belastingplan 2023 en wordt samen met andere plannen op Prinsjesdag 2022 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Forfaitaire spaarvariant

In deze forfaitaire spaarvariant wil het kabinet gaan werken met drie forfaits voor het belasten van vermogen in box 3:

  1. Rente op spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente (nu dus rond 0%)
  2. Renteaftrek voor schulden zal uitgevoerd worden op basis van de actuele hypotheekrente
  3. Overige beleggingen zullen (net als nu) belast worden op basis van meerjarig gemiddeld rendement

Deze variant kent een groot verschil met de huidige situatie van belastingheffing in box 3. In de huidige situatie gaat de overheid ervan uit dat naarmate het vermogen in box 3 hoger is, een steeds groter deel van dat vermogen belegd wordt. Hier wordt een fictief rendement aan gekoppeld en belast. Dit gebeurt dus ook als dat vermogen niet belegd is en bijvoorbeeld volledig uit spaargeld bestaat.

Voordelen van deze variant zijn volgens het kabinet dat spaargeld als apart vermogen belast wordt en niet als onderdeel van een beleggingsportefeuille. Daarnaast wordt voorkomen dat beleggers die over meerdere jaren een goed rendement hebben behaald, in slechte jaren geld terug krijgen.

Definitieve wet

Het voornemen van het kabinet is om vanaf 2025 een definitieve wet in te voeren waarbij de belasting geheven zal worden over het werkelijke rendement in box 3 over alle vermogenscomponenten. Om dit te kunnen realiseren zullen zowel de Belastingdienst als financiële dienstverleners nog stevig door moeten werken met het aanpassen en afstemmen van administratieve systemen.

Rechtsherstel voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft besloten om de forfaitaire variant ook toe te passen bij de compensatie van de bezwaarmakers die hun gelijk vinden in het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

In voorgaande jaren hebben circa 60.000 mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet heeft besloten dat deze mensen vóór 4 augustus 2022 rechtsherstel ontvangen. Hierbij zullen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug krijgen.

Dit rechtsherstel zal ook gelden voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (dit geldt ook voor de belastingjaren 2020 en 2021). Het zal gefaseerd uitgevoerd worden vanaf augustus 2022.

Rechtsherstel voor mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt

Dan is er nog een groep mensen die hiervoor volgens het arrest van de Hoge Raad in aanmerking komen, maar die niet op tijd bezwaar maakten. Het kabinet heeft besloten om nog even te wachten met een besluit over deze groep. 

Voor het eventuele rechtsherstel van deze groep wacht het kabinet op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure. Deze uitspraak wordt in het najaar van 2022 verwacht. Na bekendmaking van het oordeel van de Hoge Raad in dit arrest, zal het kabinet voor het einde van 2022 een besluit nemen over de definitieve groep die in aanmerking komt voor rechtsherstel.

Belastingplichtigen box 3 over 2021

Het genoemde rechtsherstel geldt ook voor mensen die belasting moeten betalen in box 3 over belastingjaar 2021. Deze mensen worden automatisch door de overheid geïnformeerd hoe dit herstel uitgevoerd zal worden. Ook krijgen zij de mogelijkheid om in september 2022 digitaal wijzigingen uit te voeren in de gedane aangifte over 2021. Het gaat hierbij dan vooral om de toebedeling van vermogensbestanddelen in box 3 aan fiscale partners.

In jouw adviespraktijk

De voornemens van het kabinet op korte termijn hebben vooralsnog een beperkte invloed op je dagelijkse adviespraktijk. Je klanten worden door de overheid automatisch geïnformeerd en gecompenseerd. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je op de hoogte bent van deze plannen. Het voornemen op langere termijn zal veel meer invloed hebben op je dagelijkse adviespraktijk. Zodra de contouren van deze definitieve wetswijziging zichtbaar worden, zullen we je hierover uiteraard weer zo snel mogelijk informeren.

Patrick Van Erp Dukers & Baelemans
Patrick van Erp

Patrick is opleidingsprofessional bij Dukers & Baelemans. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en training van bovenwettelijke opleidingen zoals bijvoorbeeld de Leergang FFP, de Leergang Vermogensplanner en diverse maatwerk opleidingen.

Delen: